Khi muốn chuyển tiếp dữ liệu (máy tính cá nhân và thiết bị di động, thay đổi dòng máy...)

Mỗi tài khoản Chatwork cần có một địa chỉ email.

Dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa bằng cách đăng nhập bằng cùng một tài khoản (địa chỉ email đăng nhập・mật khẩu) trên các thiết bị đầu cuối mà người dùng muốn đồng bộ hóa.

Vui lòng xem trang sau để biết chi tiết.

Đồng bộ hóa nhiều thiết bị đầu cuối (chuyển tiếp tài khoản)