Có thể lựa chọn thành viên bằng "TO"

Khi muốn kêu một ai đó trong trò chuyện thì sử dụng 「chức năng To」
nhưng khi To bằng việc lựa chon 「chọn tất cả」 thì cũng có lúc sẽ To cho tất cả mọi người .

45-01.jpg