có thể tìm kiếm tiêu đề cuộc trò chuyện , tin nhắn

Tìm kiếm chủ đề trò chuyện

Nếu nhập từ khóa, chủ đề trò chuyện muốn tìm kiếm vào khung
[tên chủ đề , nội dung tin nhắn ] có ở phần trên của màn hình trò chuyện thì sẽ hiển thị ra kết quả tìm kiếm.
Nếu bấm vào tên chủ đề trò chuyện thì có thể di chuyển tới chỗ trò chuyện .

44-01.jpg


Tìm kiếm tin nhắn

Bấm vào khung [tìm kiếm nội dung tin nhắn , chủ đề trò chuyện] nằm bên trên của màn hình trò chuyện .
Nhập từ muốn tìm vào, bấm[tìm kiếm tin nhắn bằng từ khóa] thì hiển thì ra danh sách kết quả tìm kiếm , từ đã tìm kiếm sẽ được hiển thị màu đỏ .


44-02.jpg


Nếu bấm vào [di chuyển đến tin nhắn] thì sẽ di chuyển đến các tin nhắn đã gủi , hoặc các task một cách tự động .

Có thể chọn lựa hình thức hiển thị kết quả thông qua việc chọn các hạng mục
sắp xếp theo mới nhất],[sắp xếp theo trò chuyện], [sắp xếp theo thành viên]
Trường hợp muốn biết ai đã gửi tin nhắn hay là tin nhắn đã gửi trong trò chuyện nào .
*Truy cập các tin nhắn trong 40 ngày qua và 5.000 tin nhắn cho mỗi tổ chức

44-03.jpg