Thay đổi , cài đặt ảnh bìa

Thay đổi , cài đặt ảnh bìa

Từ [] Bấm vào [▼] nằm ngang bên phải [Tên người dùng] thì màn hình menu sẽ đổi,màn hình[thông tin cá nhân] sẽ hiện ra.


Bấm vào icon ảnh bìa trên màn hình[ thông tin cá nhân] , bấm [ảnh bìa] thì có thể thay đổi/cài đặt hình ảnh.


83-01.jpg  83-02.jpg

83-03.jpg  83-04.jpg