Thay đổi , cài đặt hình ảnh đại diện hố sơ cá nhân

Từ [] Bấm vào [▼] nằm ngang bên phải [Tên người dùng] thì màn hình menu sẽ đổi,màn hình[thông tin cá nhân] sẽ hiện ra


Bấm vào icon hình ảnh tài khoản cá nhân bên trên màn hình thì có thể thay đổi / cài đặt hình ảnh tại màn hình [ảnh đại diện]

83-01.jpg  83-02.jpg

83-03.jpg  83-04.jpg