thay đổi , cài đặt thông tin cơ bản , ID chatwork , tên (tên hiển thị)

Thay đổi , cài đặt thông tin cơ bản , ID chatwork , tên (tên hiển thị)

Từ [] Bấm vào [▼] nằm ngang bên phải [Tên người dùng] thì màn hình menu sẽ đổisẽ hiện ra?[thông tin cá nhân]

Tại màn hình [thông tin cá nhân] , bấm váo các hạng mục thì có thể cài đặt / thay đổi .
82-01.jpg  82-02.jpg