Tạo nhóm trò chuyện trên điện thoại

Trường hợp muốn tạo nhóm trò chuyện nhiều thành viên thì bấm vào icon [] có ở dưới bên phải màn hình danh sách trò chuyện , thì có thể tạo nhóm trò chuyện tai màn hình [tạo trò chuyện].

Nếu nhập vào tên trò chuyện thì nút [tạo trò chuyện] đổi sang màu xanh .
Nhập thông tin cần thiết , bấm nút [tạo trò chuyện] thì có thể tạo nhóm trò chuyện trong danh sách trò chuyện .

Đổi ảnh icon
Có thể cài đặt hình icon hiển thị trong danh sách trò chuyện.
Bấm vào icon mặc định có phía trên bên trái màn hình [tạo trò chuyện ] bấm vào icon muốn thay đổi

Thêm thành viên:
Bấm vào nút [chỉnh sửa thành viên] có trên màn hình [tạo trò chuyện] , nếu bấm vào thành viên muốn thêm sẽ hiện ra màn hình cài đặt quyền hạn .
chọn quyền hạn và bấm [chọn].(có khả lựa chọn nhiều).

※ Bấm nút [tạo trò chuyện] thì việc thay đổi . thêm thì chưa hoàn thành nên hãy chú ý .


94-01.jpg