Xóa nhóm trò chuyện

Bấm vào [tóm lược] từ menu [] phía trên bên phải của màn hình trò chuyện , nếu bấm vào [xoá nhóm ] từ menu []phía trên bên phải màn hình trò chuyện thì sẽ hiện ra màn hình thông báo xoá .

※Nếu xoá nhóm trò chuyện thì tất cả dữ liệu cũng bị xoá nên hãy chú ý .

※Chỉ có người dùng có quyền hạn quản trị thì có thể xoá nhóm trò chuyện .


93-01.jpg  93-02.jpg


93-03.jpg