Thay đổi status , tên nhóm trò chuyện

Bấm vào [chỉnh sửa] từ menu [] phía trên bên phải màn hình trò chuyện
có thể thay đổi tên nhóm trò chuyện tại màn hình[chỉnh sửa trò chuyện].
Bấm >[chỉnh sửa tóm lược] , thay đổi nội dung tóm lược , bấm nút >[hoàn thành] bên dưới màn hình.
Nếu bấm[lưu] bên dưới màn hình [chỉnh sửa trò chuyện] thì thay đổi hoàn tất.

Quyền hạn của thành viên không có quyền thay đổi quyền hạn trong nhóm trò chuyện.
Quyền hạn quản trị viên thì có thể thay đổi quyền hạn nhóm trò chuyện.

91-01.jpg  91-02.jpg