Thay đổi quyền hạn của thành viên trong nhóm trò chuyện

Bấm vào [chỉnh sửa] từ thanh menu [] phía trên bên phải màn hình trò chuyện ,bấm vào thành viên muốn thay đổi tại phía dưới màn hình [sửa trò chuyện] .

Lựa chọn quyền hạn,bấm vào chọn nếu bấm nút[ lưu] ở phía dưới màn hình [chỉnh sửa chat] thì hoàn thành việc thay đổi .

Trong phòng trò chuyện thì chỉ có 3 quyền hạn : chỉ xem , thành viên, quản trị viên .
Điểm khác nhau được trình bày bên dưới :

  Nhóm chat・
Thay đổi・Xóa thành viên
Thay đổi tên phòng Đổi tóm lược Gửi tin nhắn
Quản trị viên
Thành viên × × ×
Chỉ xem × × × ×

 92-01.jpg  92-02.jpg