Môi trường vận hành cho Chatwork Live

Thoại tiếng và thoại truyền hình trên Chatwork Live có thể sử dụng trong các môi trường sau đây.
 

Trình duyệt khuyến cáo nên dùng

Đối với Windows Đối với Mac

 Phiên bản ổn định mới nhất của Google Chrome 32bit
Phiên bản ổn định mới nhất của Mozilla Firefox
Internet Explorer 11 trở lên (Chế độ Desktop)

Phiên bản ổn định mới nhất của Google Chrome
Phiên bản ổn định mới nhất của Mozilla Firefox

* Chatwork Live không hoạt động trên Windows RT,Internet Explorer Store App,Microsoft Edge.
* Tính năng chia sẻ màn hình không khả dụng trên ứng dụng Safari và Desktop.
* Tùy theo thời hạn hỗ trợ và quá trình cải thiện, có thể có những thay đổi về trình duyệt hỗ trợ mà không có sự báo trước. 

Số người tham gia tối đa trong mỗi cuộc trao đổi

  Chia Sẻ Màn Hình
Miễn phí Đến 4 
Cá nhân / Doanh nghiệp Đến 14 

Cài đặt mạng

Phải cấp quyền cho các miền và cổng được liệt kê dưới đây để có thể sử dụng Chatwork Live.

MiềnCổng

Miền Cổng:

*.agora.io
*.agoraio.cn

Vui lòng chấp nhận cổng sau đây trong phần cài đặt của bạn nếu bạn sử dụng Chatwork Live trên ứng dụng di động.

*.agora.io
qoslbs.agoralab.co
qos.agoralab.co

TCP:
80; 443; 3433; 5668; 5669; 5866 ~ 6000; 6080; 6443; 8667; 9667 ; 9591; 95933

UDP:
3478; 5866 ~ 6000; 10000 ~ 65535

Vui lòng chấp nhận cổng sau đây trong phần cài đặt của bạn nếu bạn sử dụng Chatwork Live trên ứng dụng di động.

TCP:
9130; 9131
1080; 8000; 9700; 25000; 30000

UDP
1080; 4000 ~ 4030; 7000; 8000; 8913; 9700; 25000


* Chatwork Live có thể không hoạt động chính xác nếu những miền và cổng trên không được quyền giao tiếp.
* Đề nghị những người dùng đã đặt hạn chế với các điểm truy cậ p hãy đảm bảo cấp quyền thích hợp trong phầ n cài đặt trước khi sử dụng dịch vụ.


Xử lý máy chủ proxy
Chatwork Live đã hỗ trợ máy chủ proxy có xác thực.
Máy chủ proxy sử dụng thông tin từ từng thiết lập của hệ thống hệ điều hành.