Có thể chia sẻ màn hình

Tính năng chia sẻ màn hình thì có thể chia sẻ màn hinh máy tình của minh
đến với các thành viên khi tham gia trò chuyện gọi thoại hoăc đang gọi video .
Bằng hình thức chia sẻ tài liệu công việc bên trong máy tính chẳng hạn như
bản kế hoạch , văn bản yêu cầu sẽ giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Trong khi đang gọi thoại nếu bấm vào icon 「màn hình máy tính 」 nằm bên trái phía trên màn hình thì
có thể chia sẻ màn hình máy tính của bạn một cách đơn giản .

Trong lúc chia sẻ thì màn hình máy tính của bạn sẽ hiện thị trên màn hình của người khác .
màn hình của bạn thì được hiển thị bên dưới nội dung .

47-03.jpg


Khi muốn ngưng chia sẻ mà hình thì bấm vào nút [ngưng chia sẻ màn hình].

ViX9lcjdPp10jpDI.png