Phí sử dụng, thủ tục thay đổi plan

Có thể thay đổi loại tài khoản dựa vào trang[thay đổi tài khoản sử dụng] bên dưới :

Trang [thay đổi loại tài khoản sử dụng]
※ Xin hãy đăng nhập bằng tài khoản hiện tại đang dùng