Phí sử dụng, thủ tục thay đổi plan

Có thể thay đổi loại tài khoản dựa vào trang[thay đổi tài khoản sử dụng] bên dưới :

Trang [thay đổi loại tài khoản sử dụng]
※ Xin hãy đăng nhập bằng tài khoản hiện tại đang dùng

Thay đổi nội dung hợp đồng của loại tài khoản business.

Phương pháp thay đổi loại tài khoản business khi hiện tại đang dùng
tùy thuộc vào loại tài khoản businesss đang dùng mà sẽ khác nhau.
Loại tài khoản business đang được dùng thì hãy kiểm tra tại trang
kiểm tra nội dung sử dụng