Có thể thanh toán bằng hình thức nào?

"Chatwork" chỉ có thể thanh toán bằng Paypal.

Chúng tôi đang xem xét và cố gắng để có thể cung cấp nhiều phương thức thanh toán hơn