Về Danh sách người dùng

Tính năng "Danh sách người dùng" cho phép bạn kiểm tra trạng thái sử dụng hiện tại trong tổ chức của bạn.
Người dùng được phân loại thành ba danh sách người dùng sau và mỗi danh sách có những tính năng riêng.

Người dùng đang sử dụng

Danh sách này hiển thị toàn bộ người dùng đã bắt đầu sử dụng dịch vụ.
Bạn có thể kiểm tra tỷ lệ tận dụng dung lượng và truy cập vào thông tin chi tiết của
những người dùng này.

Bạn có thể xuất ba kiểu tập tin .csv bằng cách sử dụng các nút ở cuối trang: "Thông
tin người dùng","Trạng thái sử dụng", và "Cài đặt xác thực hai yếu tố".

Người dùng đăng nhập trước

Danh sách này hiển thị toàn bộ người dùng đã đăng ký với tổ chức của bạn nhưng
chưa đăng nhập lần đầu.

Bạn có thể truy cập vào thông tin chi tiết của những người dùng này.
Bạn cũng có thể gửi lại email kích hoạt tài khoản tới những người dùng này.

Người dùng chưa đăng ký

Danh sách này hiển thị toàn bộ người dùng có tài khoản Chatwork đã được mời
tham gia tổ chức của bạn.

Bạn có thể gửi lại email yêu cầu đăng ký tới những người dùng này hoặc hủy yêu
cầu đăng ký đã có.