Cài đặt thông báo tin push

Cài đặt thông báo tin push

Để bật thông báo đẩy:

  1. Mở ứng dụng Chatwork
  2. Đi tới [Cài đặt] --> [mục Thông báo]
  3. Chọn nhận thông báo đẩy cho [Tất cả tin nhắn] hoặc [Tin chắn đến tôi]

push_notifecation_vi01.png  push_notifecation_vi02.png

Thiết lập quy tắc không thông báo

Nếu bạn không muốn nhận thông báo đẩy vào cuối tuần hoặc sau giờ làm việc, bạn có thể tắt thông báo đẩy cho những ngày và thời điểm cụ thể.

push_notifecation_vi03.pngpush_notifecation_vi04.png

sử dụng thông báo push thì cần có lợi cho thông báo Chatwork tại màn hình cài đặt sử dụng.

 

Xoá (tắt) thông báo push

Để tắt thông báo đẩy:

  1. Mở ứng dụng Chatwork
  2. Đi tới [Cài đặt] --> [mục Thông báo]
  3. Tập [Không thông báo]