Cài đặt thông báo tin push

Cài đặt thông báo tin push

Từ icon []→ [tài khoản cá nhân] có ở phía dưới màn hình [danh sách trò chuyện ] bấm vào [cài đặt]→[thông báo]chọn [mở].
Có thể chọn hạng mục thông báo push và thời điểm không cần thông báo .
Trường hơp không có ý muốn tạo thông báo vào buổi tối thì chúng tôi sẽ giới thiệu cách cài đặt thời gian.

81-01.jpg  81-02.jpg  

sử dụng thông báo push thì cần có lợi cho thông báo chatwork tại màn hình cài đặt sử dụng.

Xoá (tắt) thông báo push

Mở ứng dụng , từ menu [] phía trên bên trai màn hình danh sách trò chuyện bấm [cài đặt] [thông báo]chọn [off]