Cố định vị trí trò chuyện bằng tính năng pin (kim ghim)

Sử dụng chức năng pin để cố định trò chuyện nào muốn đặt phía trên danh sách trò chuyện.
Trong thời gian trò chuyện hoặc muốn trả lời sau nếu sử dụng chức năng pin thì vô cùng tiện lợi.

Tại danh sách trò chuyện nếu bấm giữ trò chuyện nào muốn cố định vị trí hiển thị nằm trên thì icon 「pin」 sẽ dán lên và được cố định .

Muốn xóa cài đặt chức năng 「pin」 thì thì cách thức ngược lại bấm giữ trò chuyện thì sẽ tháo pin và xóa cố định .

79-01.jpg