Xóa người dùng trong tổ chức

Lưu ý: Chỉ Quản trị viên hoặc Quản lý người dùng mới có quyền [Xóa người dùng]

Trình tự [Xóa người dùng]: 

- Chọn biểu tượng Tam giác ngược ▼ [Cài đặt quản trị] bên dưới tên tài khoản ở góc phải màn hình.

- Chọn [Danh sách người dùng]. Màn hình sẽ hiển thị danh sách các thành viên trong gói.

- Chọn [Xoá người dùng này]. Kiểm tra lại một lần nữa thông tin người dùng cần xoá.

- Chọn [Tôi đồng ý với những cảnh báo ở trên và với việc xoá người dùng tương ứng]. 

- Chọn [Tiến hành xoá].

- Tham khảo hướng dẫn chi tiết: Xóa người dùng