Khái niệm số lượng người dùng và số lượng giấy phép

Số lượng người dùng là:

Số tài khoản thực tế mà doanh nghiệp đã thêm vào gói. Bao gồm 1 quản trị viên và những tài khoản con. 

mceclip1.png

Số lượng giấy phép: 

Được mua để đăng ký nâng cấp tài khoản người dùng trong 1 tổ chức.

mceclip0.png