Muốn thay đỏi thông tin của thẻ đang trả phí

Nếu truy cập vào trang thay đổi thông tin thẻ ở bên dưới thì
có thể thay đổi thông tin thẻ .

Thay đổi thông tin thẻ tín dụng
https://www.chatwork.com/service/packages/chatwork/change_cardinfo.php

Trường hợp tài khoản loại business , Doanh Nghiệp thì chỉ có quản trị viên mới được thay đổi