Khi nâng cấp gói thì dữ liệu cũ có duy trì không?

1. Trường hợp Upgrade tài khoản

Sau khi đã nâng cấp tài khoản thì các dữ liệu hiện tại vẫn sử dụng bình thường. 
Ví dụ : bên dưới là các trường hợp mà dữ liệu vẫn được duy trì

  • Miễn phí → Kinh doanh → Doanh nghiệp, KDDI Chatwork
  • Kinh doanh → Doanh nghiệp, KDDI Chatwork

2. Trường hợp Downgrade tài khoản

Không thể Downgrade sau khi đã Upgrade.