Cài đặt thông tin cá nhân và thông tin liên hệ

Nhập thông tin cơ bản nếu muốn hiển thị trong hồ sơ cá nhân, có thể cài đặt công khai các trường thông tin.
Góc phải phía trên màn hình trò chuyện gần ảnh đại diện chọn [Thông tin đại diện] → [Chỉnh sửa thông tin hồ sơ] -> Điền xong thông tin bấm nút [Lưu].

mceclip0.png

mceclip1.png