Cài đặt thông tin cá nhân và thông tin liên hệ

Nhập thông tin cơ bản nếu muốn hiển thị trong hồ sơ cá nhân ,có thể cài đặt công khai các hạng mục.
Bấm vào tên người sử dụng có ở bên phải phía trên màn hình trò chuyện chọn [hồ sơ cá nhân] → [chỉnh sửa hồ sơ cá nhân ].

53-01.jpg

53-02.jpg

Nếu điền xong thì bấm vào nút [lưu] thì sẽ được thay đổi .

53-03.jpg


Tuy nhiên chỉ có quản trị viên của loai tài khoản business , loại tài khoản doanh nghiệp ,
KDDI Chatwork thì mới có thể lựa chọn tên nhóm mà đã được cài đặt.

※Cài đặt thời điểm bắt đầu , công khai thông tin cơ bản , thông tin liên lạc thì tất cả sẽ trở thành contact .