Sẽ hiển thị "không thể hiển thị vì bạn không phải là thành viên"

Nếu kết nối URL chưa tham gia trò chuyện thì sẽ báo lỗi .

Trường hợp hiển thị lỗi khi kết nối với chatwork thì
hãy thay đổi link bên dưới trong bookmark.

https://www.chatwork.com/?login=vi