Cài đặt ngôn ngữ hiển thị

Ngôn ngữ hiển thị có thể được đổi sang tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt.

Cài đặt: 

Góc phải màn hình gần tên đại diện chọn [Sở thích] -> Nâng cao -> Thay đổi ngôn ngữ mong muốn -> Bấm [Tiến hành lưu] để hoàn tất

mceclip0.png mceclip1.png