Khi người quản lý xóa người dùng của hợp đồng tổ chức

Hướng dẫn về trường hợp xóa người dùng dưới sự quản lý của hợp đồng tổ chức (gói kinh doanh・gói doanh nghiệp)

Về nội dung các bài viết đã đăng trong quá khứ

Đối nội dung các bài viết đã đăng trong quá khứ, tên người nói sẽ được hiển thị là「Tên người nói (đã hủy)」
※Nhật ký chat của người nói bị xóa trước ngày 9 tháng 3 năm 2016, tên của người nói sẽ vẫn còn lại dưới tên「Người dùng đã hủy」

 

Về My Chat

My Chat của người dùng đã xóa sẽ tự động bị xóa.

 

Về Direct Chat

Người dùng đã xóa sẽ tự động bị xóa khỏi danh sách Contact của đối phương.
Direct Chat sẽ còn lại ở trạng thái chỉ người dùng đối phương đã tham gia.
※Nếu không có tin nhắn nào được đăng trong quá khứ, Direct Chat sẽ bị xóa.
※Nếu cả hai người dùng cùng bị xóa, Direct Chat sẽ bị xóa.
※Người dùng đã xóa và những người dùng khác không thể tham gia vào các Direct Chat còn lại.

 

Về Group Chat

Người dùng đã xóa sẽ tự động bị xóa ra khỏi danh sách thành viên của Group Chat
Trong trường hợp không có người quản lý nào khác ngoài người dùng đã xóa, tất cả những người tham gia còn lại sẽ được thay đổi sang quyền quản lý.

Khi muốn xem nội dung đã đăng của Group Chat mà bạn đã rời khỏi

Nội dung các bài đã đăng trong quá khứ, các thành viên đã tham gia Chat cũng có thể xem toàn bộ sau đó.

Gói Miễn phí có một số hạn chế về mức độ sử dụng trong các mảng như duyệt qua tin nhắn cũ và dung lượng lưu trữ còn trống.
https://help.chatwork.com/hc/vi/articles/900001118283


Khi muốn đăng ký lại tài khoản và tiếp tục sử dụng sau khi xóa người dùng, bằng cách thêm lại tài khoản mới vào Group Chat, người dùng có thể xem nội dung của các bài đăng trước đây.
(Vui lòng yêu cầu các thành viên tham gia thêm lại (mời) vào Group Chat.)

Tuy nhiên, trong trường hợp tất cả những người tham gia trò chuyện đã rời khỏi nhóm hoặc bị xóa, thì Chat đó sẽ bị xóa và người dùng sẽ không thể tham gia lại, do đó khi muốn tham gia lại sau khi đã đăng ký lại tài khoản, trước khi xóa người dùng (hủy tổ chức), chúng tôi khuyên bạn nên thêm tài khoản mới vào Group Chat trước.

 

Về các file đã tải lên

Có thể bị xóa hoặc không, vì vậy vui lòng xem trang sau để biết chi tiết về xóa file.
Khi nào các file bị xóa?

Ngoài ra, các file đã xóa sẽ không thể lấy lại được sau đó.
Nếu muốn bảo toàn dữ liệu file thì trước khi xóa người dùng, người dùng trong cùng tổ chức nên tham gia Chat hoặc tải về trước các file cần thiết.

Nếu người quản lý của tổ chức muốn tải về file của người dùng
Thay đổi mật khẩu của người dùng tương ứng và sử dụng tài khoản của người dùng đó để tải về các file cần thiết từ「Quản lý File」
※Việc thay đổi mật khẩu bởi người quản lý có thể thực hiện từ「Thiết lập người quản lý」>「Danh sách người dùng」>「Chi tiết」

 

Về Task của người dùng đã xóa

Task mà người dùng đã xóa là「người chịu trách nhiệm」sẽ tự động bị xóa, nhưng Task của người dùng là「người yêu cầu」sẽ vẫn còn.
※Tên của người yêu cầu Task sẽ·được hiển thị là「Tên người yêu cầu (đã hủy)」