Tính năng chuyển giao giữa các tổ chức là gì?

Tính năng chuyển giao giữa các tổ chức là gì?

Đây là một tính năng do cung cấp, cho phép chuyển giao dữ liệu của một người dùng. Tính năng này được sử dụng khi tổ chức bên chuyển và tổ chức bên nhận đã đồng ý cho chuyển giao người dùng đó.

Các gói đăng ký Cho phép Chuyển giao

 • Gói đăng ký doanh nghiệp cho phép chuyển giao sang một tổ chức KDDI Chatwork
 • Gói đăng ký cho phép chuyển giao giữa các tổ chức KDDI Chatwork

Điều kiện Chuyển giao

Cần đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

 • Mục cài đặt "Không cho phép giao tiếp với người dùng ngoài tổ chức của bạn" của tổ chức bên chuyển và tổ chức bên nhận phải chuyển sang chế độ TẮT.
 • Nếu mục "Không cho phép giao tiếp với người dùng ngoài tổ chức của bạn" của tổ chức bên chuyển và tổ chức bên nhận ở chế độ BẬT, thì mục "Cho phép Cài đặt Ngoài Tổ chức" giữa hai tổ chức đó phải đặt ở chế độ BẬT.

Tổ chức nhận chuyển giao phải có cấu hình như sau để người dùng được chuyển giao:

 • Nếu tổ chức nhận chuyển giao có mục "Không cho phép giao tiếp với người dùng ngoài tổ chức của bạn" và "Không cho phép chia sẻ tệp" ở chế độ BẬT, thì các cài đặt "Cho phép người dùng giao tiếp với bên ngoài tổ chức" và "Cho phép đăng tải tệp" của người dùng cần chuyển phải ở chế độ BẬT.
 • Nếu tổ chức nhận chuyển giao có mục "Không cho phép giao tiếp với người dùng ngoài tổ chức của bạn" và "Không cho phép chia sẻ tệp" ở chế độ TẮT, thì các cài đặt "Cho phép người dùng giao tiếp với bên ngoài tổ chức" và "Cho phép đăng tải tệp" của người dùng cần chuyển phải ở chế độ TẮT.
 • Các mục cài đặt "Hạn chế truy cập từ địa chỉ IP cụ thể", "Hạn chế truy cập từ các thiết bị di động", "Hạn chế tải xuống tập tin" và "Cài đặt Hồ sơ cho các Sản phẩm Bên thứ 3" của người dùng cần chuyển phải được đặt ở chế độ TẮT.

Lưu ý Quan trọng:

Khi chuyển giao người dùng giữa các tổ chức, trong một số trường hợp, sau khi chuyển giao xong, người dùng có thể sẽ nhận thấy mất kết nối với các liên hệ của họ, hoặc nhận ra là họ đã rời khỏi một số cuộc trò chuyện nhóm. Vui lòng lưu ý rằng, khi một người rời khỏi một cuộc trò chuyện nhóm thì tệp tin của người đó sẽ được xóa khỏi các cuộc trò chuyện nhóm.

Dữ liệu bị xóa cũng sẽ không thể khôi phục trong tương lai.

Trường hợp dữ liệu bị xóa sau khi chuyển giao giữa các tổ chức (mất kết nối với các liên hệ)

Điều kiện về Cấu hình

 1. Công ty B có mục "Không cho phép giao tiếp với người dùng ngoài tổ chức của bạn" đặt ở chế độ BẬT.
 2. Mục “Cho phép Cài đặt Ngoài Tổ chức" được đặt ở chế độ BẬT giữa các công ty A và B, và ở chế độ TẮT giữa các công ty B và C.
 3. Người dùng a1 và người dùng b1 đã thiết lập liên hệ với nhau.
 4. Người dùng b1 có mục "Cài đặt Bảo mật Chi tiết" ("Cho phép người dùng giao tiếp với bên ngoài tổ chức" và "Cho phép đăng tải tệp") ở chế độ TẮT (không được đặt).

Dựa theo những điều kiện nêu trên, khi người dùng a1 được chuyển giao sang công ty C, thì kết nối hiện có giữa người dùng a1 và b1 sẽ bị mất, và tệp tin của người dùng đó cũng bị xóa. Ngoài ra, người dùng a1 sẽ tự động bị xóa khỏi bất kỳ cuộc trò chuyện nhóm nào mà người dùng a1 và b1 là thành viên.

notice_image.png