Ảnh đại diện (ảnh) nhỏ hoặc bị vỡ hình

Nếu ảnh đại diện quá nhỏ hoặc bị vỡ hình,
vui lòng chuẩn bị ảnh có độ phân giải tối thiểu là 380px với tỷ lệ khung hình là 1:1 (tối đa 5MB) và tải lên lại.