Quản trị viên thay đổi thông tin tài khoản con

Trình tự thay đổi: 

- Đăng nhập vào trang [Tính năng Quản trị viên].

- Nhấp vào [Chi tiết] của người dùng tướng ứng từ [Danh sách người dùng]

- Thay đổi thông tin đăng nhập.

- Trong trường hợp đột nhiên không thể đăng nhập khi sử dụng hợp đồng tổ chức, người dùng có thể đã bị xóa bởi [Quản trị viên] hoặc quản lý người dùng. Vui lòng kiểm tra trong nội bộ tổ chức.

- Đối với tài khoản bị hủy sẽ được hiển thị là [Tên người dùng (Đã hủy bỏ)].

- Vui lòng tham khảo trang trợ giúp bên dưới để biết chi tiết.

Khi người quản lý xóa người dùng của hợp đồng tổ chức