Thêm công việc

Nhập nội dung task vào khung nhập 「task」 nằm phía bên trái của màn hình trò chuyện.
Cài đặt kỳ hạn và người làm việc thì có thể thêm task bằng nút [Thêm task」.

51-01.png

Khi cài đặt người làm việc nếu bấm vào nút [ ╋ ] sẽ hiện thị ra danh sách thành viên
tham gia nhóm trò chuyện sau đó sẽ lựa chọn người làm việc.
Có thể thêm công việc cho nhiều người cùng 1 lúc , cũng có thể thêm cho toàn bộ thành viên .
Khi cài đặt kỳ hạn nếu bấm vào icon 「lịch」 sẽ hiển thị ra ngày tháng rồi cài đặt kỳ hạn vào ngày mong muốn .
Tuy nhiên Khi cài đặt ngày bắt đầu thì sẽ được cài đặt vào đúng ngày hôm đó nên hãy chú ý.

Trường hợp cài nhầm kỳ hạn và người làm việc thì có thể xóa cài đặt bằng cách bấm vào 「X」.