Kiểm tra ID tài khoản và địa chỉ email đăng nhập (Android)

Kiểm tra ID tài khoản và địa chỉ email đăng nhập

Khởi động ứng dụng và nhấn vào [Tài khoản] ở phía dưới bên phải của màn hình danh sách Chat.
[ID tài khoản] và [Địa chỉ email đăng nhập] được hiển thị ở giữa màn hình.