Kiểm tra ID tài khoản và địa chỉ email đăng nhập (iOS)

Kiểm tra ID tài khoản và địa chỉ email đăng nhập

Khởi động ứng dụng, nhấn vào [Tài khoản] ở phía dưới bên phải của màn hình danh sách Chat.
[Địa chỉ email đăng nhập] và [ID tài khoản] được hiển thị ở giữa màn hình.