25/3/2019 - Thông báo thay đổi chính sách quyền riêng tư

Chatwork đã thay đổi một phần chính sách bảo mật của mình nhằm thể hiện chính sách của công ty đối với “Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của EU: sau đây gọi là GDPR” đã được khu vực EU thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2018.

[Nội dung]


Giới thiệu Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của EU (GDPR)

GDPR là quy định nhìn chung cấm việc truyền dữ liệu cá nhân thu thập được trong vùng EU, chẳng hạn như “tên”,
“địa chỉ email” và “số thẻ tín dụng” ra khỏi vùng EU nhằm bảo đảm quyền cơ bản của con người là bảo vệ thông tin cá nhân (dữ liệu).

Giới thiệu các thay đổi trong chính sách bảo mật

Tại Chatwork, chúng tôi đã thay đổi chính sách bảo mật của mình thành một chính sách tuân thủ GDPR.
Tóm tắt các thay đổi như sau:

  • Nêu rõ các quyền mà khách hàng trong vùng EU có thể thực thi căn cứ vào GDPR
  • Nêu rõ chính sách của công ty về thời hạn lưu giữ thông tin khách hàng

Liên kết Tham khảo: Chính sách Bảo mật


Chatwork sẽ tiếp tục nỗ lực hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, cũng như duy trì và kiểm soát chặt chẽ việc bảo vệ thông tin cá nhân. Xin nhắc lại,
khi quý khách sử dụng Chatwork, chúng tôi đề nghị quý khách đọc toàn bộ chính sách bảo mật.

Nếu quý khách không hiểu rõ bất kỳ điều gì liên quan đến vấn đề này, vui lòng gửi câu hỏi qua trang truy vấn sau đây.

Chatwork Support
Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ tiếp tục hỗ trợ Chatwork.