Xuất dữ liệu cài đặt Xác thực hai yếu tố của người dùng (dành cho quản trị viên)

Quản trị viên có thể xuất dữ liệu cài đặt xác thực hai yếu tố của người dùng.

  1. Mở trình đơn phía dưới [tên người dùng] ở góc trên bên trái cửa sổ chat và chọn [Cài đặt Quản trị viên] để truy cập trang cài đặt quản trị viên.
  2. Chọn [Danh sách người dùng] từ trình đơn bên trái.
  3. Nhấn [Xuất tập tin CSV] - [Cài đặt xác thực hai yếu tố hiện thời] ở góc dưới bên phải màn hình [Danh sách người dùng] để xuất dữ liệu cài đặt sang tập tin CSV và tải về.