Đăng nhập với một Mã Dự Trữ (Mã dự phòng)

Nếu bạn bị mất thiết bị di động, hoặc nếu bạn không thể nhận được mã xác minh khi dùng ứng dụng xác minh hoặc tin nhắm SMS, bạn có thể đăng nhập vào Chatwork bằng một mã dự trữ.

  • Mã dự trữ được cung cấp khi bạn thiết lập xác minh hai yếu tố, nhưng bạn có thể kiểm tra trang Xác Minh Hai Yếu Tố vào bất kỳ lúc nào.
  • Bạn có thể tạo một bộ gồm 10 mã dự trữ mới vào bất kỳ lúc nào.
  • Mỗi khi bạn dùng một mã dự trữ, sau đó nó sẽ trở thành không hợp lệ, nên bạn hãy cẩn thận.
  • Nếu bạn tắt xác minh hai yếu tố, các mã dự trữ cũng sẽ trở nên không hợp lệ. Nếu bạn bật nó lên lại, h ãy kiểm tra để có các mã dự trữ mới được tạo ra.

Kiểm tra các mã dự trữ

  1. Truy cập trang Thiết lập Tài khoản thông qua [Thông tin Tài khoản] trong menu bên dưới [tên người dùng] tại màn hình chat ở góc trên bên phải.
  2. Truy cập trang Xác Minh Hai Yếu Tố thông qua [Xác thực hai yếu tố] tại menu ở bên trái của màn hình.
  3. Click vào [Hiển thị] để có mã dự trữ.
  4. Nhập mật khẩu đăng nhập của bạn vào dòng nhập, click nút [tiếp theo], và bạn có thể xem mã dự trữ.