Liên kết tài khoản của bạn với Danh bạ Google

Để kết nối với những người bạn biết trên Chatwork,

bạn cần gửi yêu cầu liên hệ đến những người đó. Khi đăng ký tài khoản, bạn có thể gửi hàng loạt yêu cầu liên hệ đến các địa chỉ email có trong Danh bạ Google của mình.
*Việc liên kết với liên hệ trong Danh bạ Google tại thời điểm đăng ký tài khoản chỉ dành cho gói miễn phí.

Bạn có thể đồng bộ với Danh bạ Google ở trang bên dưới.
Kết nối từ Danh bạ Google

 

Cách sử dụng

 1. Trên màn hình "Kết nối với những người bạn biết", hãy chọn "Kết nối từ Danh bạ Google".

 2. Cho phép kết nối với tài khoản Google của bạn.

 3. Chọn người bạn muốn kết nối trên Chatwork trong danh sách liên hệ của Danh bạ Google.

 4. Chọn "Kết nối với xx".
  a.Số lượng người mà bạn đã chọn sẽ được hiển thị trong xx.

 5. Một yêu cầu liên hệ sẽ được gửi đến người bạn đã chọn.

Cách hoạt động

Nội dung của yêu cầu được gửi sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc địa chỉ email của người được chọn đã được đăng ký với Chatwork hay chưa.

 • Nếu chúng đã được đăng ký với Chatwork:
  • Một thông báo yêu cầu chấp thuận liên hệ sẽ được gửi đến tài khoản Chatwork của người đó.

  • Một email yêu cầu chấp thuận liên hệ sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký với Chatwork của người đó.

 • Nếu họ chưa đăng ký với Chatwork:
  • Một email mời tham gia Chatwork sẽ được gửi đến địa chỉ email của người đó.

Để biết thông tin chi tiết về cách yêu cầu liên hệ sau khi đăng ký tài khoản, vui lòng tham khảo trang sau.
- Thêm contact