Liên kết tài khoản của bạn với Danh bạ Google

Để kết nối được với danh bạ của bạn trên Chatwork, bạn cần gửi yêu cầu liên hệ trên Chatwork.

Khi đăng ký tài khoản, bạn có thể gửi đồng loạt yêu cầu liên hệ tới tất cả các địa chỉ email trong Danh bạ Google của mình.
*Chỉ những người dùng gói miễn phí mới có thể liên kết tài khoản với Danh bạ Google khi đăng ký.

 

Cách kết nối

 1. Mở màn hình “Kết nối với Chatwork” và chọn “Kết nối từ Danh bạ Google”.
 2. Cho phép truy cập vào Danh bạ Google.
 3. Chọn (các) địa chỉ email của những người mà bạn muốn kết nối từ danh sách liên hệ trong Danh bạ Google.
 4. Chọn “Kết nối với (những) người liên hệ đã chọn”
 5. Một yêu cầu liên hệ sẽ được gửi đến (những) người đã chọn.

Cách thức hoạt động

Các yêu cầu khác nhau sẽ được gửi đi, tùy thuộc vào việc địa chỉ email của người đó đã được đăng ký trên Chatwork hay chưa.

 • Nếu địa chỉ email của người đó đã được đăng ký trên Chatwork:
  • Một thông báo yêu cầu liên hệ sẽ được gửi đến tài khoản Chatwork của người đó.
  • Một email yêu cầu liên hệ sẽ được gửi đến địa chỉ email đăng ký trên Chatwork của người đó.

 • Nếu địa chỉ email của người đó chưa được đăng ký trên Chatwork:
  • Một email mời tham gia Chatwork sẽ được gửi đến địa chỉ email của người đó.


Xin vui lòng xem cách gửi yêu cầu liên hệ sau khi đã đăng ký tài khoản trong đường dẫn dưới đây.
- Thêm liên hệ mới