Hỏi & Đáp về giới hạn trò chuyện nhóm

Hi. Tôi có ít hơn 7 cuc trò chuyn nhóm, nhưng vn hin th thông báo là “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li: 0.”

“S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” đưc tính da trên tng s cuc trò chuyn nhóm mà bn tham gia tính t thi đim đăng ký vào Chatwork đến nay.
Vì vy, trong trưng hp tng s cuc trò chuyn nhóm bn tham gia cho đến nay vưt quá 7, “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” vn là 0 ngay c khi bn có dưi 7 cuc trò chuyn nhóm thi đim hin ti.

 

Hi. Nếu tôi ri khi hoc xóa b các cuc trò chuyn nhóm mà mình tham gia, “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” có tăng thêm không?

“S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” đưc tính da trên tng s cuc trò chuyn nhóm mà bn tham gia tính t thi đim đăng ký vào Chatwork đến nay.
Ngay c khi bn ri khi hay xóa b các cuc trò chuyn nhóm mà mình tham gia thì “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” s không tăng lên.

 

Hi. Nhng cuc trò chuyn nhóm do chính tôi to ra có b gii hn hay không?

Tt c các “cuc trò chuyn nhóm” đu b gii hn, bt k bn tham gia dưi dng nào. Các cuc trò chuyn nhóm mà bn đưc thêm vào (mi vào) cũng bao gm trong tng s này.

 

Hi. Nếu tôi tham gia ri li ri khi cùng mt cuc trò chuyn nhóm nhiu ln, thì “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” có gim đi hay không?

Nếu bn gia nhp li mt cuc trò chuyn nhóm mà bn đã tng tham gia trưc đây, “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” s không thay đi.

Xin lưu ý rng s ln tham gia cuc trò chuyn nhóm vào mt thi đim lên ti 7 ln.

 

Hi. Gii hn s ln tham gia s kéo dài trong bao lâu?

Do “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” là “tng s ln lũy kế tham gia trò chuyn nhóm” t thi đim đăng ký vào Chatwork đến nay, sng s không b bãi b sau mt khong thi gian c th nào.

 

Hi. Nếu mt trong nhng ngưi tham gia cuc trò chuyn nhóm nâng cp lên, nhng thành viên khác cũng s không còn b gii hn?

Gii hn cho s ln tham gia áp dng cho mi ngưi s dng gói min phí, ch không phi cho mi cuc trò chuyn nhóm. Nếu có ngưi nâng cp lên gói tr tin, ch có chính ngưi dùng đó mi có th tn hưng s ln tham gia không gii hn trong các cuc trò chuyn nhóm mi.

 

Hi. Tôi có th kim tra tng s ln tham gia cuc trò chuyn nhóm ca mình đâu?

Nhng ngưi dùng gói min phí có th kim tra phn Cài đt Qun tr viên.
Xin lưu ý rng “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” đưc hin th trên danh sách trò chuyn ca bn khi s này ít hơn 6.