Hỏi & Đáp về giới hạn trò chuyện nhóm

Kể từ ngày thứ Tư, 18/07/2018, giới hạn cho các cuộc trò chuyện nhóm thuộc phạm vi gói miễn phí sẽ thay đổi.
18/07/2018 Thông báo v các thay đi đi vi gói min phí

Trang này tập hợp các câu hỏi và trả lời về các thay đổi áp dụng cho gói miễn phí.

 

Hi. Tôi có ít hơn 14 cuc trò chuyn nhóm, nhưng vn hin th thông báo là “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li: 0.”

“S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” đưc tính da trên tng s cuc trò chuyn nhóm mà bn tham gia tính t thi đim đăng ký vào Chatwork đến nay.
Vì vy, trong trưng hp tng s cuc trò chuyn nhóm bn tham gia cho đến nay vưt quá 14, “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” vn là 0 ngay c khi bn có dưi 14 cuc trò chuyn nhóm thi đim hin ti.

 

Hỏi. Khi “Số lần tham gia cuộc trò chuyện nhóm còn lại: 0”, Tôi không thể tham gia thêm cuộc trò chuyện nhóm nào nữa phải không?

“S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” là gii hn mi đưc áp dng t ngày 18/07/2018, và bn s không th tham gia cuc trò chuyn nhóm mi k t ngày này.

 

Hi. Khi “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li: 0”, tôi có mt quyn truy cp nhng cuc trò chuyn mà tôi hin đang tham gia không?

“S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” là s ln bn có th tham gia mi vào bt k cuc trò chuyn nhóm nào bn đã tng tham gia vi tư cách thành viên. Khi không có gii hn v s ln truy cp hay nhn tin trong các cuc trò chuyn nhóm mà bn tham gia, bn vn có th s dng nhng cuc trò chuyn mà bn đang tham gia đến thi đim 18/7/2018, k c trong trưng hp “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li: 0”.

 

Hi. Nếu tôi ri khi hoc xóa b các cuc trò chuyn nhóm mà mình tham gia, “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” có tăng thêm không?

“S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” đưc tính da trên tng s cuc trò chuyn nhóm mà bn tham gia tính t thi đim đăng ký vào Chatwork đến nay.
Ngay c khi bn ri khi hay xóa b các cuc trò chuyn nhóm mà mình tham gia thì “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” s không tăng lên.

 

Hi. Trong trưng hp tôi đã có tng s hơn 14 cuc trò chuyn nhóm, tôi có t đng b ép phi ri cuc trò chuyn nhóm nào không?

Bn s vn có th s dng các cuc trò chuyn nhóm trưng hp bn đã tham gia ti thi đim 18/7/2018. Bn có th yên tâm rng bn s không bao gi b ép phi ri khi cuc trò chuyn nào bn tham gia hay b gii hn gi/nhn tin nhn.

 

Hi. Nhng cuc trò chuyn nhóm do chính tôi to ra có b gii hn hay không?

Tt c các “cuc trò chuyn nhóm” đu b gii hn, bt k bn tham gia dưi dng nào. Các cuc trò chuyn nhóm mà bn đưc thêm vào (mi vào) cũng bao gm trong tng s này.

 

Hi. Nếu tôi tham gia ri li ri khi cùng mt cuc trò chuyn nhóm nhiu ln, thì “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” có gim đi hay không?

Nếu bn gia nhp li mt cuc trò chuyn nhóm mà bn đã tng tham gia trưc đây, “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” s không thay đi.

Xin lưu ý rng s ln tham gia cuc trò chuyn nhóm vào mt thi đim lên ti 14 ln.

 

Hi. Gii hn s ln tham gia s kéo dài trong bao lâu?

Do “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” là “tng s ln lũy kế tham gia trò chuyn nhóm” t thi đim đăng ký vào Chatwork đến nay, sng s không b bãi b sau mt khong thi gian c th nào.

 

Hi. Nếu mt trong nhng ngưi tham gia cuc trò chuyn nhóm nâng cp lên, nhng thành viên khác cũng s không còn b gii hn?

Gii hn cho s ln tham gia áp dng cho mi ngưi s dng gói min phí, ch không phi cho mi cuc trò chuyn nhóm. Nếu có ngưi nâng cp lên gói tr tin, ch có chính ngưi dùng đó mi có th tn hưng s ln tham gia không gii hn trong các cuc trò chuyn nhóm mi.

 

Hi. Tôi có th kim tra tng s ln tham gia cuc trò chuyn nhóm ca mình đâu?

Nhng ngưi dùng gói min phí có th kim tra phn Cài đt Qun tr viên.
Xin lưu ý rng “S ln tham gia cuc trò chuyn nhóm còn li” đưc hin th trên danh sách trò chuyn ca bn khi s này ít hơn 6.