Khi nào các file bị xóa?

Gói miễn phí/ Gói cá nhân

Nếu người dùng rời khỏi cuộc trò chuyện:
Tất cả các file được tải lên của người dùng sẽ bị xóa ngay khi họ rời khỏi cuộc trò chuyện.

Nếu dịch vụ bị hủy:
Tất cả các file được tải lên trong giai đoạn hợp đồng của người dùng sẽ bị xóa khỏi mọi phiên bản trò chuyện.

 

Doanh nghiệp

Nếu người dùng rời khỏi cuộc trò chuyện:
Nếu một người dùng rời khỏi cuộc trò chuyện trong khi một thành viên khác của tổ chức của họ vẫn ở đó, thì quyền sở hữu của bất kỳ file nào do người dùng đó tải lên sẽ được chuyển sang tổ chức đó thay vì cá nhân đó và vẫn giữ trên máy chủ.

Các file này có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bởi bất kỳ người dùng nào trong cuộc trò chuyện đã tham gia trong cùng một tổ chức với người dùng đã rời khỏi.

*Điều tương tự cũng áp dụng khi người dùng bị xóa khỏi cuộc trò chuyện.
*Nếu không có người dùng nào khác ở lại trong cuộc trò chuyện đã tham gia trong cùng một tổ chức với người dùng đã rời đi, thì file sẽ bị xóa

Nếu tài khoản của người dùng bị chấm dứt:
Nếu quản trị viên của tổ chức xóa người dùng, việc này sẽ được xử lý giống như người dùng đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Nếu tài khoản doanh nghiệp bị chấm dứt:
Nếu hợp đồng với một tổ chức bị chấm dứt, tất cả các file do người dùng của công ty đó tải lên sẽ bị xóa.

Nếu người dùng được chuyển đi:
Trong trường hợp người dùng rời khỏi một cuộc trò chuyện do việc chuyển đổi, việc này sẽ được xử lý như thể người dùng đó là thành viên đã rời khỏi tổ chức mà họ được chuyển đi.

Do đó, bất kỳ file nào do người dùng đã chuyển đi tải lên sẽ bị xóa ngay khi được chuyển đi kể cả khi những người dùng khác của tổ chức ban đầu vẫn còn trong cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên, nếu những người dùng từ công ty của người dùng được chuyển đi vẫn còn trong cuộc trò chuyện mà người được chuyển đi đó đã rời khỏi,
quyền sở hữu của bất kỳ file nào do người dùng được chuyển đi đó tải lên sẽ được chuyển đến công ty mà người dùng đó được chuyển đến mà không bị xóa.

*Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang tr giúp v vic chuyn ngưi dùng.