Tài khoản miễn phí hiển thị thông báo vượt qua 7 nhóm trò chuyện

Trường hợp khách hàng đang dùng tài khoản miễn phí thì có thể tham gia 7 nhóm trò chuyện
Nếu là tài khoản có phí thì hoàn toàn không bị giới hạn khi tham gia nhóm trò chuyện.

Đang là tài khoản miễn phí nhưng bị hiển thị không được vượt quá 7 nhóm ,
mặc dù là tài khoản business nhưng bị hiển thị giới hạn trong 7 nhóm là trạng thái do người muốn thêm vào nhóm trò chuyện đang bị giới hạn.

Trường hợp người khác đang bị giới hạn thì yêu cầu họ rời khỏi nhóm trò chuyện khác hoặc
nâng lên loại tài khoản có phí thì mới có thể tham gia nhóm trò chuyện .