Người thông báo tin push là ai

Hạng mục push thì có thể chọn bên dưới .

  • Bạn gửi tin
  • Gửi tin trong trò chuyện trực tiếp
  • Thêm công việc cho bạn
  • Hoàn thành công viêc đã yêu cầu
  • Xác nhận contact

※Trường hơp không gắn [To] hay [RE ] thì không có thông báo nên hãy chú ý.