thay đổi quyền hạn của thành viên trong nhóm trò chuyện

Có thể thay đổi quyền hạn của thành viên nhóm trò chuyện tại
trang danh sách thành viên nằm bên phải phía trên của màn hình trò chuyện.

40-01.jpg

khi bấm vào icon [thành viên nhóm trò chuyện ] sẽ xuất hiện màn hình [thành viên chi tiết].
bấm vào [chỉnh sửa thành viên]→ thay đổi quyền hạn , bấm nút [lưu] thì sẽ hoàn thành cài đặt .

40-02.jpg

40-03.jpg

Trong phòng trò chuyện thì thành viên và quản trị viên có 3 quyền hạn .
Bên dưới là sự khác nhau của các quyền hạn:

  Nhóm chat・
Xóa・thay đổi thành viên
Đổi tên phòng Đổi tóm lược Gửi tin nhắn
Quản trị viên
Thành viên × × ×
Chỉ xem × × × ×