Chia dánh sách nhóm trò chuyện

khi bấm vào icon 「Category」 có bên phải phía trên màn hình trò chuyện thì
có thể điều chỉnh category nhóm trò chuyện đã tạo từ [ ╋ thêm mới category ].

39-01.jpg


Tại màn hình 「tạo mới category
nhập tên category cho nhóm trò chuyện bạn muốn vào sau đó bấm nút[tạo].
Category đã tạo thì có thể lựa chọn từ icon 「category」 của danh sách trò chuyện .


39-02.jpg