Tạo nhóm chat

Trường hợp muốn trò chuyện với nhiều người
thì bấm vào icon [ ╋ ▼ ] có ở bên trái phía trên màn hình trò chuyện
sẽ tạo ra nhóm trò chuyện từ [ tạo nhóm trò chuyện mới ].

38-01.jpg


38-02.jpg

Thay đổi hình ảnh icon

Có thể cài đặt hình ảnh icon hiển thị ra màn hình trò chuyện.
Hoặc tải hình ảnh từ máy lên .
Lưu ý dung lượng tối đa của icon 700KB ,có thể dùng PNG , GIF, JPEG

Nơi nhìn thấy icon thay đổi

38-03.jpg

Thêm thành viên

Chọn thành viên muốn thêm vào .(có thể chọn nhiều người).

Tiếp tục thì có thể lựa chọn quyền hạn như là thành viên
Quản trị viên thì có thể thêm thánh viên , thay đổi tóm lươc.
Thành viên thì chỉ được viết tin nhắn , còn quyền hạn chỉ xem thì không được soạn tin nhắn .

38-04.jpg

Nhập tên vào khung tìm kiếm thì cũng có thể tìm thấy thành viên muốn thêm.

38-05.jpg