Môi trường vận hành cho ChatWork Live

Thoại tiếng và thoại truyền hình trên ChatWork Live có thể sử dụng trong các môi trường sau đây.
 

Trình duyệt khuyến cáo nên dùng

 Đối với Windows
Đối với Mac

 Phiên bản ổn định mới nhất của Google Chrome 32bit
Phiên bản ổn định mới nhất của Mozilla Firefox
Internet Explorer 11 trở lên (Chế độ Desktop)

Phiên bản ổn định mới nhất của Google Chrome
Phiên bản ổn định mới nhất của Mozilla Firefox

* ChatWork Live không hoạt động trên Windows RT,Internet Explorer Store App,Microsoft Edge,Safari.
* Tính năng Chia sẻ Màn hình không khả dụng trên Internet Explorer.
* Tùy theo thời hạn hỗ trợ và quá trình cải thiện, có thể có những thay đổi về trình duyệt hỗ trợ mà không có sự báo trước.


Số người tham gia tối đa trong mỗi cuộc trao đổi

Cuộc Họp Thoại Cuộc Họp Truyền Hình / Chia Sẻ Màn Hình
Đến 100 Đến 14 ※1

 *1 - Gói cước miễn phí cho phép lên đến 2, gói cước cá nhân lên đến 4, và gói cước doanh nghiệp lên đến 14 người tham gia cùng một lúc.

Cài đặt mạng

Các cổng sau đây phải được mở.

Yêu cầu:
TCP 80/443
TCP 3478(HTTP) / 5349(HTTPS)
UDP 3478(HTTP) / 5349(HTTPS)
UDP 49152-65535
Khuyến cáo (Failover) :
TCP 3000(HTTP) / 3443(HTTPS)


Xử lý máy chủ proxy
ChatWork Live đã hỗ trợ máy chủ proxy có xác thực.
Máy chủ proxy sử dụng thông tin từ từng thiết lập của hệ thống hệ điều hành."