Số lượng người dùng và số lượng giấy phép là bao nhiêu?

Sự chênh lệch giữa số lượng người dùng và số lượng giấy phép

Số lượng người dùng

Đề cập đến số lượng người dùng trong một hợp đồng tổ chức duy nhất (gói doanh nghiệp).

Số lượng này bao gồm một đối tượng quản lý (một người) và những người dùng dưới sự quản lý của họ.

Đối với mục đích sử dụng cá nhân, số lượng này chỉ bao gồm một đối tượng quản lý.

Số lượng giấy phép

Đề cập đến số lượng giấy phép được mua để đăng ký người dùng trong một hợp đồng tổ chức duy nhất.

Mỗi giấy phép cho phép một người dùng sử dụng một hợp đồng tổ chức.

 

Tôi có thể trò chuyện ngay cả khi số lượng người dùng là 1 không?

Liên hệ với người dùng khác.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia một cuộc trò chuyện nhóm để bắt đầu trò chuyện.