Cài đặt , thay đổi tên và địa chỉ mail

Thay đổi địa chỉ mail đăng nhập

Phía trên bên phải màn hình trò chuyện bấm vào nơi có [tên người sử dụng]
chọn [cài đặt cá nhân ] → [cài đặt đăng nhập ] → [cài đặt thông tin đăng nhập] .
Thay đổi địa chỉ mail.
26-01.jpg
Nhập vào thông tin muốn đăng nhập tại [ô tên]
[
ô địa chỉ mail
] nếu bấm vào nút [lưu] thì sẽ được thay đổi .

26-02.jpg

Thay đổi tên - địa chỉ mail trong cài đặt tài khoản

Phía trên bên phải màn hình trò chuyện bấm vào nơi có
[tên người sử dụng] [cài đặt tài khoản ] [ chỉnh sửa tài khoản]
Cách thay đổi xem tại đây .

Cách thay đổi tên , địa chỉ mail của quản trị thuộc các tài khoản business ,Doanh nghiệp

Phía trên bên phải màn hình trò chuyện bấm vào nơi có [tên người sử dụng] .
[chọn cài đặt quản trị] → [danh sách người dùng ] [chi tiết] của người dùng tương ứng thì có thể thay đổi.

・Danh sách người sử dụng.
https://www.chatwork.com/service/packages/chatwork/user_list.php
※ Chỉ có quản trị mới có khả năng kết nối