Sẽ có sự sai lệch giữa ngày giờ thực tế và ngày giờ cài đặt công việc

Nếu sử dụng nơi có sự sai lệch thời gian thì có thể có sự chênh lệch ngày tháng .

Cơ bản thì chưa quyết định cụ thể thời khắc phục điểm này.
Nhưng đang có dự định khắc phục để sử dụng tốt
tại nơi có sai lệch thời gian.