Có thể thay đổi thứ tự danh bạ không?

Danh sách trò chuyện sẽ hiển thị theo trò chuyện mới nhất.
Thành thật xin lỗi , không có chức năng thay đổi thứ tự .