không thể xóa số hiển thị tin nhắn chưa đọc

Tùy vào tính năng filter của hiển thị category thì có khả năng không cho hiển thị tin chưa đọc .

Có thể chọn lọc trò chuyện hiển thị tại icon[category] nằm bên trái phía trên màn hình trò chuyện .

56-01.jpg

Trường hợp tin chưa đọc hiển thị tại category thì
không thể xóa hiển thị này vì tin chưa đọc chưa hiển thị ra màn hình trò chuyện .

Nếu bấm vào nút 「×」nằm ngang bên phải category thì sẽ hiển thị ra toàn bộ
trò chuyện và hãy kiểm tra xem tin chưa đọc còn không .

56-02.jpg

Hoặc bấm vào chữ danh sách trò chuyện nằm bên trái phía trên màn hình thì cũng sẽ hiển thị ra toàn bộ cuộc trò chuyện .