TIn nhắn chưa đọc

Chỉnh lại chưa đọc tin nhắn

Trường hợp tín nhắn đó đã đọc rồi muốn tạo trạng thái chưa đọc tin nhắn,
thì đưa chuột vào tin nhắn bấm vào 「...」 và hãy chọn [ tin chưa đọc ].

Tin nhắn mới nhất hoặc tin nhắn đã bấm chưa đọc thì
sẽ làm tăng số lượng tin nhắn chưa đọc trong trò chuyện .

52-01.jpg


Hiển thị số tin chưa đọc trên tab trình duyệt web .

Khi đã mở chatwork trên tình duyêt máy tính thì sẽ hiển thị số lương tin nhắn chưa đọc ngay trên Tab.

52-02.png

※Hình trên có ý nghĩa là có 2 tin nhắn được To chưa đọc.
(Bên trong khung hiển thị số tin được To)