Thay đổi , kiểm tra người quản lí groub thì như thế nào

Các bước kiểm tra quản trị viên của nhóm

Về quyền hạn quản trị viên thì có thể kiểm tra từ link 「icon nhân vật」của khung thành viên có ở phía bên phải bên trên màn hình chat

Tham khảo :
36-01.png


Trường hợp nhiều thành viên thì hãy kiểm tra tại link「+*」(tại dấu * sẽ hiển thị con số )

Tham khảo :
36-02.jpg

36-03.jpg


Các bước thay đổi quản trị viên

Phía trên bên phải màn hình chat , nếu bấm vào nút [ ╋ ] thì mở ra màn hình thêm thành viên .

36-04.png


Nếu bấm [sửa thành viên ] thì mở ra màn hình sửa thành viên .

36-05.jpg

Nếu bầm vào khung thành viên muốn thay đổi thì có thể thay đổi quyền hạn .Sau khi chọn quyền hạn ,nếu chọn nút lưu thì có thể thay đổi quyền hạn .

Tham khảo:
36-06a.png